tiistai 12 marraskuu 2019

Syyskokous pöytäkirja 2018

(Tämä on kirjoittamalla kopioitu alkuperäisestä pöytäkirjasta. Kopio pöytäkirjasta toimitetaan postitse sitä pyydettäessä.)


VAMMALAN RETKEILIJÄT RY PÖYTÄKIRJA
Sääntömääräinen syyskokous

Aika: 7.11.2018 klo 18.00-19.27
Paikka: Jaatsin kahvila, Asemakatu 10, Sastamala

1. Avataan kokous

Yhdistyksen varapuheenjohtaja Seppo Valio avasi kokouksen ja toivotti kaikki osallistujat tervetulleiksi kokoukseen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Pekka Uurtoa, jota myös kannatettiin. Muita ehdokkaita ei esitetty, joten Pekka Uurto
valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

3. Valitaan kokouksen sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat

Kokouksen sihteeriksi valittiin Merja Mahlamäki ja pöytäkirjan tarkastajiksi Kalevi Alkio ja Rauno Jalkanen.

4. Todetaan kokouksen osanottajat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Nimilista kokouksen osanottajista on liitteenä. (liite 1)

Sääntöjen mukaan syyskokouksesta tulee ilmoittaa viimeistään viikkoa ennen kokousta edellisessä syyskokouksessa
päätetyn mukaisesti Alueviestissä. Syyskokous -ilmoitus on ollut Alueviestissä 24.10.2018. (liite 2.)

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Kokouksessa jaettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6. Käsitellään ja vahvistetaan johtokunnan esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi

Toimintasuunnitelma jaettiin kokouksessa.

Käytiin läpi johtokunnan esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi ja päätettiin poistaa kohta "Kutsu sääntömääräisiin
kokouksiin julkaistaan Alueviestissä."

Hyväksyttiin johtokunnan esitys vuoden 2019 toimintasuunnitelmaksi (liite 3.)

7. Päätetään johtokunnan jäsenille ja toiminnantarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista ja matkakulujen
korvausperusteista.

Johtokunta ehdotti, että kulukorvausta ja palkkioita maksetaan seuraavasti:
- puheenjohtajalle, sihteerille, tiedottajalle ja rahastonhoitajalle sekä erikseen kirjanpidosta huolehtivalle 100 euroa
  kulukorvausta vuodessa
- johtokunnan muille jäsenille 50,00 euroa kulukorvausta (oikeus myös varajäsenellä)
- toiminnantarkastajille maksetaan korvaus laskun mukaan
- matkakulujen korvauksena maksetaan puolet valtion verotuksessa hyväksymästä eli 21 senttiä nyt (Suomen Ladun korvauksen mukainen)
- kirkkoveneen kuljettamisesta maksetaan korvaus täysmääräisenä

Hyväksyttiin johtokunnan esitys jäsenille ja toiminnantarkastajille maksettavista palkkioista sekä
matkakulujen korvausperusteet.

8. Päätetään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019

Johtokunta ehdotti, että jäsenmaksuja korotetaan 1 eurolla, sillä Suomen Latu korotti vuoden 2019 jäsenmaksuja 0,50 eurolla.

JÄSENMAKSUT 2018 2019 Suomen Ladun osuus 2019
Henkilöjäsen 22,00 23,00 16,00
Perhejäsenyys 32,00 33,00 24,50
Nuoriso- ja opiskelijajäsen 10,00 11,00 9,50
Rinnakkaisjäsen 12,00 13,00 9,50
       

Hyväksyttiin johtokunnan esitys vuoden 2019 jäsenmaksuista.

9. Käsitellään ja vahvistetaan johtokunnan esitys vuoden 2019 talousarvioksi

Talousarvio 2019 jaettiin kokouksessa.

Hyväksyttiin johtokunnan esitys vuoden 2019 talousarvioksi. (liite 4.)

10. Päätetään johtokunnan jäsenten lukumäärästä.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen johtokunnan muodostaa:
- kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja
- ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut vähintään kuusi (6) varsinaista jäsentä
- sekä kaksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä

Johtokunta ehdotti, että jatketaan samalla käytännöllä.
Hyväksyttiin johtokunnan ehdotus pitää johtokunnan jäsenten lukumäärä ennallaan.

11. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä.

JOHTOKUNTA 2018 Erovuorossa
Eskola Heli kyllä
Haapiseva Anne kyllä
Heikkilä Klaus kyllä
Mäkelä Minna ei
Saaristo Pentti ei
Valio Seppo ei
Varajäsenet  
Soro Anu kyllä
Virtanen Heikki kyllä

Erovuoroisista jäsenistä Anne Haapiseva ja Klaus Heikkilä ovat ilmoittaneet, etteivät jatka johtokunnassa.
Heidän tilalleen ehdotettiin Anu Soroa ja Heikki Virtasta, ehdotusta kannatettiin.

Syyskokous valitsi seuraavat jäsenet johtokuntaan 2019-2020: Heli Eskola, Anu Soro ja Heikki Virtanen.
Vanhoina jäseninä johtokunnassa jatkavat 2019 Seppo Valio, Pentti Saaristo ja Minna Mäkelä. Varajäseniksi
valittiin Sari Laikko ja Pekka Uurto.

12. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa.

Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Haliseva ja Olli Järvinen.

13. Päätetään miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan.

Keskustelun jälkeen päätettiin, että yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan jäsenkirjeessä ja sähköisillä kanavilla.
Yhdistys käyttää myös paikallislehtien järjestötoimintapalstaa ilmoittamiseen.

14. Käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen sääntömuutos.

Suomen Latu on valmistellut jäsenyhdistysten mallisäännöt yhden ja kahden kokouksen vaihtoehtona. Varapuheenjohtaja Seppo Valio
esitteli mallisääntöä verrattuna vanhaan vuodelta 1983 käytössä olevaan sääntöön. Johtokunta esittää kahden kokouksen mallisäännön
hyväksymistä yhdistyksen säännöksi.

Keskustelun jälkeen suoritettiin kädennostoäänestys, jossa kaikki äänestivät mallisäännön 2 hyväksymistä sellaisenaan.

Kokous hyväksyi Suomen Ladun kahden kokouksen mallisäännön Vammalan Retkeilijät ry:n säännöksi sellaisenaan ja asia käsitellään
ja hyväksytään vielä toisessa yleisessä kokouksessa. (liite 5.)

15. Nimetään tarpeellisiksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät

Päätettiin, että johtokunta tekee päätökset toimikuntien ja työryhmien jäsenistä tarpeen mukaan ehdotusten perusteella.

16. Nimetään edustajat Suomen Latu ry:n kokouksiin ja heille varamiehet.

Päätettiin, että johtokunta nimeää kokousedustajat.

17. Nimetään kokousedustajat Lounais-Suomen latualueen kokouksiin.

Päätettiin, että johtokunta nimeää kokousedustajat.

18. Muut jäsenten esille ottamat asiat.

Sääntöjen mukaan yhdistyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viim. 2 viikkoa
ennen kokousta. Kirjallisia esityksiä ei ollut johtokunnalle tullut.

19. Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.27

Kokouksen puolesta

Pekka Uurto, puheenjohtaja
Merja Mahlamäki, sihteeri